Нагоре
x
ОБЩИ УСЛОВИЯ
ОБЩИ УСЛОВИЯ

ОБЩИ УСЛОВИЯ  CIRCUSRIO.BG

 

 1. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между: „РИО-РАЙ 13“ ЕООД, ЕИК 202706369, със седалище и адрес на управление: гр.София, п.к.1111, р-н Слатина, ул.„Гео Милев”№53, с адрес и данни за кореспонденция: гр.София, п.к.1111, р-н Слатина, ул.„Гео Милев”№53, телефон: 0877840484, лице за контакти -Надя Константиновская, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОТРЕБИТЕЛИ, на платформата  www.circusrio.bg

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

(1) относно Доставчика

 1. Наименование на Доставчика: „РИО-РАЙ 13“ ЕООД
 2. Седалище и адрес на управление: гр.София, п.к.1111, р-н Слатина, ул.„Гео Милев”№53
 3. Адрес за упражняване на дейността и адрес за отправяне на жалби от потребители: гр.София, п.к. 1111, р-н Слатина, ул.„Гео Милев”№53
 4. Данни за кореспонденция: телефон: 0877840484
 5. Вписване в публични регистри-ТРРЮЛНЦ: ЕИК202706369
 6. Лице за контакти: Надя Константиновская

(2) относно Надзорни органи

Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,
тел.: (02) 9153525
Email: kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

 Комисия за защита на потребителите
Адрес: гр. София, ПК 1000, ул. „Врабча“ № 1, ет. 3,4 и 5
тел.: 02/9330565
факс: 02 / 988 42 18
гореща линия: 0700 111 22 или *2211 за мобилни оператори (цени според тарифния Ви план)
Eл. поща: info@kzp.bg
Уеб сайт: www.kzp.bg

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПЛАТФОРМАТА

Чл.3. Сircusrio.bg e платформа, достъпна на адрес в интернет www.circusrio.bg, чрез която Потребителите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба на билети за предлаганите от Доставчика преставления в платформата, включително следното:

 1. да получават информация за нови преставления, предлагани от Доставчика в платформата circusrio.bg;
 2. да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с Доставчика в платформата circusrio.bg чрез интерфейса на страницата на www.circusrio.bg, достъпна в Интернет;
 3. да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона чрез интерфейса на платформата circusrio.bg в Интернет;
 4. да упражняват правото си на отказ, когато е приложимо, по Закона за защита на потребителите.

Чл.4. (1) Доставчикът извършва продажба на билети за преставления на място и в платформата www.circusrio.bg.

  (2) Доставчикът организира сключването на договори за покупко-продажба на билети и гарантира правата на Потребителите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

Чл.5.(1) Потребителите сключват с Доставчика в платформата www.circusrio.bg договор за покупко-продажба на билети, на адрес www.circusrio.bg. Договорът се сключва на български език и се съхранява в базата данни на Доставчика в платформата.

(2) Всички обявени цени на билети в сайта са крайни, в български лева (BGN) с включено ДДС и всички други изисквани по закон данъци или такси.

  Чл.6.(1) Потребителят и Доставчикът в платформата www.circusrio.bg се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Потребителите на сайта са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Потребителя.

 1. IV. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА В ПЛАТФОРМАТА www. BG

Чл.7. Потребителите използват интерфейса на страницата на Доставчика в платформата www.circusrio.bg, за да сключват договори за покупко-продажба на билети за предлаганите от доставчика преставления в платформата  www.circusrio.bg.

Чл.8. Потребителите сключват договора за покупко-продажба на билетите в платформата www.circusrio.bg по следната процедура:

(1) Влизане в системата за извършване на продажба в платформата www.circusrio.bg

(2) Избор на билет/и от предлаганите от Доставчика преставления в платформата www.circusrio.bg и добавянето им към виртуалната кошница за пазаруване.

(3) Предоставяне на необходимите данни за индивидуализация на Потребителя като страна по договора.

 (4) Избор на способ и момент за плащане на цената.

 (5) Потвърждение на поръчката;

Чл.9. (1) Потребителите имат възможност да извършат плащането по два начина: чрез дебитна/кредитна банкова карта или на каса.

(2) При избор на плащане чрез дебитна/кредитна банкова карта потребителят следва да предостави необходимата информация за осъществяване на плащането, като номер на картата, код на картата (CVV), дата на валидност на картата, имената и адреса на картодържателя. Потребителят получава на посочената от него електронната поща референтен номер на продажбата, с който получава на място/на каса закупения билет.

(3) При избор на плащане „на каса”, потребителят получава на посочената от него електронната поща референтен номер на поръчката, с който осъществява плащането на място / на каса, при което получава закупения билет.

Чл. 10 (1)  При избор на бутона за потвърждение на поръчката, потребителят се съгласява да закупи билетите, намиращи се в количката. Това действие има правно обвързваща сила за сключване на договора за покупко-продажба.

(2)  С попълване на данните си в потребителската кошница и натискане на бутона за потвърждение на поръчката, Потребителят декларира, че е запознат с настоящите общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва

V.СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 11. (1) Доставчикът и Потребителите сключват отделни договори за покупко-продажба на билети, заявени от Потребителите, независимо че са избрани с едно електронно изявление и от един списък.

(2)  Правата на Потребителите във връзка с продажбата на билети се упражняват отделно за всеки договор за покупко-продажба. Упражняването на права във връзка с  продажбата на билети незасяга и няма действие по отношение на договорите за покупко-продажба на други стоки. В случай, че Потребителят има качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, упражняването на право на отказ от договора за покупко-продажба на билети не засяга вече сключените от потребителя договорите за покупко-продажба на билети.

Чл. 12. При упражняване на правата по договора за покупко-продажба Потребителят е задължен да посочва точно и недвусмислено договора и билета/ите, по отношение, на които упражнява правата.

 1. ОСОБЕНИ КЛАУЗИ, КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ СПРЯМО ЛИЦА, КОИТО ИМАТ КАЧЕСТВОТО ПОТРЕБИТЕЛ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Чл. 13. Правилата на настоящия раздел VI от тези общи условия се прилагат единствено спрямо Потребители, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба, може да се направи извод, че са Потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 2011/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25-ти октомври 2011 г.

Чл. 14. (1) Цената на стоките с включени всички данъци и такси се определя от Доставчика в платформата circusrio.bg

 (2) Начините на плащане, се определят в настоящите общи условия и информацията, предоставена на Потребителя посредством в механизмите в платформата circusrio.bg

(5) Информацията, предоставяна на Потребителите по този член е актуална към момента на визуализацията й в платформата circusrio.bg преди сключването на договора за покупко-продажба.

(6) Потребителите се съгласяват, че цялата изискуема от Закона за защита на потребителите информация може да бъде предоставяна чрез интерфейса на платформата  circusrio.bg или електронна поща.

Чл. 15.  Потребителят избира самостоятелно начина на плащане

Чл. 16. (1) Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок от 14 дни, считано от датата на сключване на договора.

(2) Правото на отказ по ал. 1 в съотвествие с чл. 57 от ЗЗП не се прилага в следните случаи:

 1. за стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания.
 2. за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
 3. за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
 4. за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;
 5. за доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката, включително и кодове за активиране на лицензи на софтуер, функции в софтуер или виртуални средства за разплащане.
 6. за доставка на вестници, периодични издания или списания с изключение на договори за абонамент за доставката на такива издания;

(3) Когато доставчикът в платформата circusrio.bg не e изпълнил задълженията си за предоставяне на информация, определени в Закона за защита на потребителите, Потребителят има право да се откаже от сключения договор в срок до една година и 14 дни. Когато информацията е предоставена на потребителя в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето й. Потребителят има право да отправи изявлението за отказ по този член директно пред Доставчика.

(4) Когато Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, Доставчикът възстановява всички суми, получени от потребителя, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора. Доставчикът възстановява получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от потребителя при първоначалната трансакция, освен ако потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за потребителя. Сумите платени с дебитна/кредитна карта онлайн се възстановяват по картата с която е направена покупката.

 (5)  Потребителят може да упражни правото си на отказ от договора с Доставчика като отправи писмено изявление до Доставчика чрез стандартния формуляр за отказ от договора.

 (6) В случай на упражняване на правото на отказ по този член, счита се че Потребителят е упражнил и право на отказ по отношение на бонус предоставените услуги и/или стоки.

(7) В случай, че Потребителят не се яви на преставлевнието, за което е закупил билет/и, независимо от причините за това, платената цена  на билетите не се възстановява.

Чл.17. За неуредените в този раздел случаи се прилагат правилата търговската продажба, определени в Търговския закон и Закона защита на потребителите.

VII ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл.18. (1) Събирането, съхранението и обработването на лични данни се осъществява съобразно Политиката на за поверителност на личните данни, която можете да достъпите на сайта в раздел „ Политиката за поверителност”.

(2) Въведените от Потребителите лични данни са обект на защита по Закона за защита на личните данни и Общия регламент 2016/679 като Доставчикът ги обработва за целите и в сроковете, предвидени в Политиката за поверителност на личните данни .

(3) При съгласие на Потребителя с Политиката за поверителност на личните данни, Потребителят изрично потвърждава, че е съгласен Доставчикът да съхранява информация или получава достъп до информацията, съхранена в крайното устройство на Потребителя за изчерпателно предвидените в нея цели и срокове. Потребителят се съгласява, че Доставчикът може да съхранява информация или получава достъп до информацията, съхранена в крайното устройство на Потребителя и на други основания, посочени в Политиката за поверителност на личните данни .

(4) Потребителят се съгласява, че Доставчикът на платформата circusrio.bg има право да изпраща по всяко време електронни съобщения към Потребителя, включително и бюлетин или предложения.

 (5) Потребителят се съгласява, че Доставчикът на платформата circusrio.bg има право да събира, съхранява и обработва данни да поведението на Потребителя при използването на платформата circusrio.bg Потребителят има право да възрази на съхраняването или достъпа до информацията по алинея 3 по предвидените в Политиката за поверителност на личните данни начини.

Чл.19. (1) Във всеки момент, Доставчикът в платформата circusrio.bg има право да изисква от Потребителя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на  продажбата обстоятелства и лични данни.

VIII.ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 20. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика на платформата circusrio.bg, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички Потребители.

(2) Доставчикът в платформата circusrio.bg и Потребителят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Потребителя в един от следните случаи:

а) след изричното му уведомяване от Доставчика в платформата circusrio.bg и ако Потребителят не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля; или

б) след публикуването им на сайта на Доставчика в платформата circusrio.bg и ако Потребителят не заяви в 14-дневен срок от публикуването им, че ги отхвърля;

в) с изричното му приемане от Потребителя чрез профила му в сайта на Доставчика в платформата circusrio.bg

(3) Потребителят се съгласява, че всички изявления на Доставчика в платформата circusrio.bg, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Потребителя. Потребителят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

ІX. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 21. Настоящите общи условия и договора на Потребителя с Доставчика в платформата circusrio.bg се прекратяват в следните случаи:

-при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;

– по взаимно съгласие на страните в писмен вид;

-при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;

-при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;

-в случай на заличаване на регистрацията на Потребителя в платформата circusrio.bg.  В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;

Чл. 22. Доставчикът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че Потребителят използва платформата circusrio.bg в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България, общоприетите нравствени норми или общоприетите правила и практика в електронната търговия.

 1. ОТГОВОРНОСТ

Чл. 23. Потребителят се задължава да обезщети и да освободи от отговорност Доставчика в платформата circusrio.bg при съдебни искове и други претенции на трети лица (независимо дали са основателни или не), за всички щети и разходи (в това число адвокатски хонорари и съдебни разноски), произтичащи от или във връзка с:

 • неизпълнение на някое от задълженията по този договор,
 • нарушение на авторски, продуцентски, права на излъчване или други права върху интелектуалната или индустриална собственост,
 • неправомерно прехвърляне на други лица на правата, предоставени на Потребителя, за срока и при условията на договора
 • невярно деклариране наличието или отсъствието на качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите.

Чл. 24. Доставчикът не носи отговорност в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи.

Чл. 25. (1) Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени от Потребителя на трети лица.

(2) Доставчикът не носи отговорност за имуществени или неимуществени вреди, изразяващи се в пропуснати ползи или претърпени вреди, причинени на Потребителят в процеса на използване или неизползване на circusrio.bg и сключване на договори за покупко-продажба с Доставчика.

(3) Доставчикът не носи отговорност за времето, през което платформата не е била достъпна поради непреодолима сила.

(4) Доставчикът не носи отговорност за вреди от коментари, мнения и публикации под преставленията, новините и статиите в платформата circusrio.bg

Чл. 26. (1) Доставчикът не носи отговорност в случай на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване и от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия.

(2) Доставчикът не носи отговорност в случай на сключване на договор за покупко-продажба, предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни настъпили вследствие на фалшива легитимация на трето лице, което се представя за Потребителя, ако от обстоятелствата може да се съди, че това лице е Потребителя.

XII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 27. Фирма “Рио-Рай 13” ЕООД си запазва правото да откаже изпълнение на поръчка на потребители, които сметне за некоректни по отношение на изпълнение на предишни поръчки. За такива потребители обикновено се приемат потребители, който
имат направени минали поръчки, който са отказани поради недостатъчна наличност по банковата карта или не са осъществили плащане на каса слез закупуването на билета

Чл.28. Този електронна  платформа може да съдържа линкове към други сайтове. “Рио-Рай 13” ЕООД не носи отговорност за тяхното съдържание. В съдържанието на електронната  платформа, с цел показване на предлаганите продукти, са позиционирани имена, знаци, символи на търговски марки, защитени по Закона за защита на авторското право, които са притежание на техните собственици.

Чл.29.(1) Потребителят и Доставчикът в платформата “Рио-Рай 13” ЕООД се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение договора и тези общи условия.

(2) Потребителят и Доставчикът се задължават по време и след изтичане на периода на договора да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и др.

Чл. 30. В случай на противоречие между тези общи условия и уговорки в специален договор между Доставчика в платформата www.circusrio.bg и Потребителя, с предимство се прилагат клаузите на специалния договор.

Чл. 31. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

Чл. 32. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

Чл. 33. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Потребители на “Рио-Рай 13” ЕООД

s
Welcome to Booth.

Tincidunt id aliquet risus feugiat, inante metus dictum at tempor usis nans.

d